O S.K.N. „Hanza”:

Koło Naukowe Archeologii Bałtyku „Hanza”

Koło Naukowe HANZA zostało założone w 2008 roku. Ma ono na celu działania związane z szeroko rozumianą archeologią ziem położonych wokół Morza Bałtyckiego. Impulsem do założenia takiego stowarzyszenia były znaczne sukcesy i zainteresowanie tą tematyką badaczy ze środowiska warszawskiego, a z drugiej strony brak reprezentacji skupionych wokół nich studentów w ruchu naukowym IA UW.

Członkowie Koła oraz jego opiekun reprezentują szeroki wachlarz zainteresowań związanych z przedmiotem jego aktywności: począwszy od epoki brązu (gł. kultury łużyckiej, poprzez epokę żelaza (ze znacznym naciskiem na materialne ślady wędrówki Gotów i Gepidów nad Bałtykiem oraz kultury zajmujące te tereny w okresie wpływów rzymskich) oraz barwne wędrówki ludów aż po okres wczesnośredniowieczny (kulturę materialną Bałtów, Finów i Wikingów, Słowian w dobie powstawania państwowości i pierwszego starcia pogańskich bóstw z cywilizacją chrześcijańską) oraz późne średniowiecze i czasy nowożytne (rozwój handlu bałtyckiego i działalność naszej imienniczki, czyli Hanzy, historię państw leżących w basenie Bałtyku poprzez pryzmat archeologii).

W opisanych powyżej ramach Koło ma za zadanie wspierać działalność swoich członków w zakresie odtwórczości historycznej, organizacji objazdów naukowych, wykładów, wystaw, odczytów i konferencji, a przede wszystkim w działalności naukowej oraz zdobywaniu wiedzy dotyczącej przedmiotu działalności naszej grupy. Istotnym elementem są również prezentacje dorobku Koła podczas festynów naukowych i historycznych, jarmarków i innych imprez (m. in. Dni Archeologa, Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik).

Logo SKN Hanza

PLANY NA ROK 2011/2012

W roku akademickim 2011/2012 planowane jest zakończenie projektu przebadania pola bitwy pod Kircholmem połączonego z konferencją nt. wyników badań pola bitwy pod Kircholmem. Kolejnym zaplanowanym projektem jest objazd naukowy do Lubeki „Królowej Hanzy”. A także dalsza współpraca z Muzeum Wojska Polskiego (w ramach badań archeologii pól bitewnych), prezentacja działalności koła na festynach i piknikach naukowych.

Opiekun: dr Tomasz Nowakiewicz

Władze koła:

Kamil Stokłosa – prezes

Grzegorz Czopowicz – wice prezes

Joanna Szarkowska – skarbnik

 

Reklamy